ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 13:31:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.
 
  I. Informacje ogólne:
  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 stycznia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej repezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymieniane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
III. Zadania komisji konkursowej:
 
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie uchwały nr 14/185/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku.
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
 
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ROPS - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku”. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Termin składania dokumentów – 15 marca 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Mach Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 13:28:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mach Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 13:31:19
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 13:32:42
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 13:32:42
Artykuł był wyświetlony: 127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert – środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 14:19:07

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 09:34:32
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu