ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-04 14:53:38 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-04 14:56:54 przez Adam Paszkowski

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego

I. Informacje ogólne:
  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 grudnia 2016 roku otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej repezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymieniane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
III. Zadania komisji konkursowej:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego na podstawie uchwały nr 158/2093/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku.
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowa 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą,  o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku zgłoszeń złożonych osobiście - data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Termin składania dokumentów – 10 stycznia 2017 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 14:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rubaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 14:53:38
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 14:56:54
Osoba, która zmieniła informację: Adam Paszkowski Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 14:56:54
Artykuł był wyświetlony: 4733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu