ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ROPS.XI.110.3.55.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ROPS XI

Data udostępnienia: 2018-10-12

Ogłoszono dnia: 2018-10-12 przez Jakub Piosik

Termin składania dokumentów: 2018-10-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: ROPS.XI.110.3.55.2018

Zlecający: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie wykształcenia wyższego,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Opracowywanie i realizacja planu budżetu projektu 7.5 oraz budżetu samorządu województwa w zakresie ww. projektu.
2.  Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych projektu, w tym sprawdzanie i opisywanie dokumentów.
3.  Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz innych danych dla potrzeb sprawozdawczości projektu i budżetu samorządu województwa.
4.  Przygotowywanie, realizacja i kontrola budżetu projektu pod kątem finansowym i zgodności z harmonogramem projektu.
5.  Opracowanie i aktualizowanie zestawień dot. kontroli paragrafów, zachowania proporcji dot. kosztów pośrednich, itp.
6.  Sporządzanie miesięcznych zestawień dot. oszczędności w ramach poszczególnych zadań.
7.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz wymaganych załączników.
8.  Sporządzanie ww. wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
9.  Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramu płatności projektu.
10. Udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu 7.5 w zakresie finansowym.
11. Sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości o wydatkach unijnych.
12. Sporządzanie miesięcznych, okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu samorządu województwa w  zakresie zadań realizowanych w ramach projektu 7.5.
13. Prowadzenie wykazu usług, przetargów, personelu zatrudnionego do realizacji projektu, osób zatrudnionych w ramach projektu – poza zespołem projektu.
14. Weryfikacja poprawności stosowania progów przy realizacji zamówień publicznych w ramach poszczególnych zadań projektowych.
15. Prowadzenie kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Prowadzenie spisu spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
17. Przygotowywanie i aktualizacja w zakresie finansowym planu zamówień publicznych do projektu 7.5.
18. Stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców.
19. Prowadzenie obliczeń i zestawień wydatków ponoszonych w projekcie, opisywanie dokumentów księgowych, archiwizowanie dokumentów związanych ze stanowiskiem.
20. Skanowanie/kopiowanie dokumentów księgowych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu i ich archiwizowanie w jednostce organizacyjnej ROPS, w której realizowany jest projekt.
21. Kontrola płynności finansowej projektu.
22. Inne czynności administracyjne i merytoryczne zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
23. Prowadzenie spisu spraw w zakresie zadania.
24. Archiwizacja dokumentacji form wsparcia przewidzianych w projekcie

V. Wymagane dokumenty:

1) CV - Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2)  kopia dyplomu,
3)  kopie zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, szkolenia, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
4) klauzula informacyjna (załącznik do informacji o naborze).
Dokumenty wymienione w pkt. 5 muszą być opatrzone podpisem kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-23 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na osobę ds. rozliczeń finansowo - księgowych.
  1. osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30
  2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
c. Miejsce:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 
W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Jakub Piosik pod nr tel. 68/32 31 880.
 
Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-10-12 11:49:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-10-12 11:54:11
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2018-10-12 11:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 12:48:07
Artykuł był wyświetlony: 226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu