ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ROPS.XI.110.3.2.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds. realizacji projektów strukturalnych

Data udostępnienia: 2019-01-08

Ogłoszono dnia: 2019-01-08 przez Jakub Piosik

Termin składania dokumentów: 2019-01-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: ROPS.XI.110.3.2.2019

Zlecający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) warunki niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
     b) wymagania niezbędne:
 1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
 2. co  najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, w instytucjach, których zakres obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 3. doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie,
 4. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki z budżetu państwa),
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,
 7. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
 8.  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
c) wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 2. Wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Szczegółowe zadania na stanowisku:
 1. organizowanie pracy poradni (prowadzenie dokumentacji uczestników, dokumentacji  z zakresu wykonywanych zadań, dokumentacji związanej z pracą konsultantów merytorycznych, organizowanie spotkań uczestników projektu ze specjalistami),
 2. przeprowadzanie    analizy    sytuacji    osobistej,    zdrowotnej,    rodzinnej, dochodowej  i majątkowej uczestników projektu,
 3. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej uczestników projektu,
 4. kwalifikowanie uczestników projektu do odpowiedniej formy wsparcia,
 5. wydawanie zaświadczeń uczestnikom wsparcia grupowego,
 6. praca konsultacyjna w terenie z uwagi na charakter grupy docelowej projektu (interwencja w środowisku życia klienta poradni),
 7. udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy i oświadczeń niezbędnych do uczestnictwa w projekcie.
 
W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.  

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca wykonywana w siedzibie poradni, bezpośrednio z uczestnikami projektu, przy dokumentacji i komputerze oraz na terenie powiatów słubickiego i sulęcińskiego

V. Wymagane dokumenty:

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
 1. CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
 10. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do ogłoszenia o naborze).
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-18 15:30:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2019r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na pedagoga – organizatora pracy poradni.
 1. osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
      65-042 Zielona Góra
c. Miejsce:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 
W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie Weronika Górnicka pod nr tel. 68 323 1887
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2019-01-08 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2019-01-08 12:02:07
Wprowadził informację do BIP: Paulina Soydam Data udostępnienia informacji: 2019-01-08 12:04:26
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Soydam Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 09:54:32
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu