ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii”

Szczegóły informacji

„Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: usługi społeczne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

Finansowanie: Projekt „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-25 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-05-11 przez Jakub Piosik

Treść:

1. Informacja o Zamawiającym.
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ul. Aleja  Niepodległości nr 36, 65-057 Zielona Góra
NIP:  973-05-90-332
REGON:  081048430
adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl
tel.: + 48 68 32 31 880
fax.: + 48 68 35 23 954
adres poczty elektronicznej: sekretariat@rops.lubuskie.pl
GODZINY URZĘDOWANIA
800  - 1600  /poniedziałek/
730  - 1530 /od wtorku do piątku/
 
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiot zamówienia polega na:
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w związku z realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
63515000-2 usługi podróżne,
66512100-3 usługi ubezpieczeniowe,
55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe,
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
79951000-5 usługi w zakresie organizowania seminariów,
60400000-2 usługi transportu lotniczego,
60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego.
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii.
Wizyta ma na celu podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania zagranicznego sytemu przedsiębiorczości społecznej oraz   implementację rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności, struktura PES, zasady funkcjonowania trzeciego sektora oraz jego otoczenia, ramy prawne, kondycja przedsiębiorstw społecznych w wizytowanym kraju, źródła finansowania PES.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.
 
4.  Termin realizacji:  pierwsza połowa października 2018r.
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
5.1.3. dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, w stosunku do zamówienia określonego w pkt. 3., warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 5.1., jeżeli:
5.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.1., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (Załącznik Nr 3),
5.2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.2., Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zdobyte  w okresie ostatnich dwóch lat,  w zakresie realizacji min. 2  usług o tym samym charakterze tj. zagranicznych wizyt studyjnych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto.
Warunkiem przystąpienia do zamówienia na usługi społeczne jest wskazanie (nazwa, adres) i szczegółowe opisanie (sposób opisu jak w kryterium oceny pn. kompletność i różnorodność), w programie wizyty min. czterech podmiotów ekonomii społecznej oraz jednego urzędu, współpracującego z sektorem ES. (Załącznik nr 2),
5.2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.3., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (Załącznik Nr 3),
5.2.4. w odniesieniu do warunków wskazanych w pkt. 5.1.4., Wykonawca, złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (Załącznik Nr 3),
5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
5.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.1. oraz dokumenty, o których mowa
w pkt. 6.1.2., wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
 
6.1. W   celu   wykazania    spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3;
6.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, o których mowa,  są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego   usługi    były   wykonywane,   a  w   przypadku  świadczeń   ciągłych   są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym   charakterze Wykonawca nie jest w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.1.3. o ile dotyczy, informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (Załącznik Nr 7).
6.2. W celu wykazania braku podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4;
6.2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę   lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5.
6.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 6.2.1.-6.2.2., składa odrębnie każdy
z Wykonawców.
6.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania  ich w  niniejszym  postępowaniu albo  reprezentowania  ich  w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim przypadku  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający   się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania   Wykonawców wspólnie    ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.4.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
6.5.6. Zamawiający    wyklucza  z  postępowania   o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcę, który,  z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co  doprowadziło  do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.6. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
6.6.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (formularz ofertowy – Załącznik Nr 2.),
6.6.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
6.7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszcza się na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
6.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie  rodzajów, jakich może  żądać  Zamawiający  od Wykonawcy  oraz form, w jakich  te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach  lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie  rodzajów, jakich może  żądać  Zamawiający  od Wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane inne niż oświadczenia, o których mowa w w/w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie  (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze     ul.    Aleja     Niepodległości   nr    36, 65-042 Zielona Góra, pok.10), drogą elektroniczną (sekretariat@rops.lubuskie.pl) lub faksem (68 35 23 954).
7.2. Forma pisemna    wymagana    jest     dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
7.2.1. złożenie Oferty,
7.2.2. uzupełnienie zgodnie z  art. 26 ust. 3 ustawy :
7.2.2.1. oświadczeń (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y),
7.2.2.2. dokumentów (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e),
7.2.2.3. pełnomocnictw (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii)
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:
7.3.1. w zakresie  przedmiotu zamówienia:
Janina    Brandt – Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 7, telefon 68 32 31 927 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail j.brandt@rops.lubuskie.pl.
7.3.2 w zakresie procedury przedmiotu zamówienia:
Arkadiusz Matysiak  – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 7, telefon 68 32 31 883 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail a.matysiak@rops.lubuskie.pl.
7.3.3. Informacje udzielane będą w dni robocze.
8. Termin związania ofertą
8.1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
8.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty
 
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.4. Oferta musi zawierać:
9.4. 1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.
9.4. 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.5 i 6 informacji, Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie stosownie wypełniając wzory stanowiące załączniki do niniejszej informacji.
9.4. 3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w informacji.
9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny  Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do informacji. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści ogłodzenia  Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do informacji, zostanie odrzucona.
9.8. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
9.9. Zamawiający  zaleca  przygotowanie  spisu  zawierającego  wykaz  wszystkich  przedkładanych dokumentów  i oświadczeń  z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się znajduje.
9.10. We  wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę.
9.11. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.
9.12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej,  zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.
9.13. Zaleca się stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.
9.13.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
 
Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Zielonej Górze  
ul. Aleja Niepodległości nr 36,
65-057 Zielona Góra
 (pok. 10 sekretariat)
 
Oferta w postępowaniu:
 
„Usługa  edukacyjna  w  zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii.”
 
Nie otwierać przed dniem: 25 maja 2018 r., godzina 930
 
 
9.13.2. Koperta  wewnętrzna  powinna  być  zaadresowana   i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 
10.1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty  należy  składać do dnia 25 maja 2018 r. godz. 900 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie.
Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800  – 1600   natomiast w wtorek , środę, czwartek , piątek w godz. 730  – 1530.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom.
10.2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  25 maja 2018r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w pok. 10.
10.2.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.
10.2.5. Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym oraz merytorycznym, w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
10.3. Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający  zwraca  się o  udzielenie wyjaśnień, w  tym  złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
10.4.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy,    kosztów   pracy,   których wartość przyjęta do ustalenia   ceny   nie   może    być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r., poz. 847 z póżn. zm.),
10.4.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10.4.3. obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10.4.4. zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Wykonawca w formularzu ofertowym  zobowiązany jest podać ceny jednostkowe i cenę łączną zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu o cenach towarów i usług, dotyczących obowiązku uwidaczniania cen i cen jednostkowych towarów i usług. (DZ.U.2017 poz.1830.).
11.2. Oferta musi zawierać wyrażoną liczbowo i słownie w złotych (PLN) cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cena łączna).
11.3. Cenę łączną  należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy  trzecią  liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisać wartość 1,36.
11.4. Cena łączna określona w formularzu ofertowym służy do porównania, oceny złożonych ofert w zakresie kryterium cena.
11.5. W cenie oferty należy przedstawić całkowity koszt usługi.
 
12. Kryteria oceny oferty
 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:
  1. CENA - 50% przy czym 1% = 1pkt.
  2. PROGRAM EDUKACYJNO MERYTORYCZY - 50 pkt.
Ad.1) cenamax 50%
 
Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x100 x 50% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
 
2) Program edukacyjno - merytorycznymax 50 pkt. w tym:
2.1) za każdy, dodatkowy wizytowany PES, w regionie wskazanym przez Wykonawcę i zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (powyżej wymaganego minimum tj. 4 podmioty i jeden urząd współpracujący z sektorem ES w regionie wskazanym przez Wykonawcę i zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca otrzyma po 4 pkt. za każdy dodatkowy podmiot. Zamawiający oceni max 6 dodatkowych podmiotów, tj. Wykonawca otrzyma max. 24 pkt.
 
Uwaga! Działalność wizytowanego podmiotu musi być zgodna z kluczowymi sferami ekonomii społecznej w Hiszpanii.
 
2.2) kompletność i różnorodność - max 26 pkt. Za każde zagadnienie i metodę, opisane wyczerpująco, można otrzymać po 1 pkt. Maksymalnie (łącznie ) 26 metod i zagadnień.
Miernikiem w tym podkryterium są: metody, środki prezentacji wizytowanych PES, np. interaktywna forma prezentacji branży, w której działa wizytowany podmiot, praktyczne przepracowanie kluczowych -przykładowych dokumentów oraz metody np. włączające odbiorców wizyty do dyskusji na temat prezentowanych podmiotów, itp. Metody i środki prezentacji muszą być adekwatne do prezentowanych zagadnień.
Jednocześnie, miernikiem będzie to, w jakim stopniu proponowane podmioty, wpisują się w zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia. Aspektami, które będą brane pod uwagę przy ocenie Programu będzie zgodność i kompletność w zakresie przedstawionego profilu działalności PS w tym: opisu formy prawnej podmiotu, wskazanie na ewentualne przekształcenia wew. podmiotu, zasady i cel jego funkcjonowania, wskazanie na odbiorców oraz zakres czynności samych pracowników. Im bardziej kompletny i wyczerpujący opis tym większa ilość pkt.
Suma ocen zostanie podzielona przez ilość członków Komisji.
Przykładowa skala ocen:
1 pkt - opis ogólnikowy: Program wyłącznie hasłowy bez rozwinięcia merytorycznego i opisania metod i środków prezentacji. Wskazana 1 metoda lub 1 zagadnienie.
3 pkt. - opis zawierający 3 zagadnienia merytoryczne lub 3 metody prezentacji.
12 pkt. - opis kompletny różnorodny, zawierający 6 zagadnień i 6 metod prezentacji.
26 pkt. - opis kompletny różnorodny, zawierający łącznie 26 zagadnień i metody.
W celu oceny programu edukacyjno-merytorycznego Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia  załącznika nr 6.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
13. Informacje o formalnościach,  jakie powinny   zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.
13.2. Przed   zawarciem    umowy    Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
13.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy o podwykonawstwo Wykonawcy z podwykonawcą.
 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
 
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
 
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5.
 
16. Informacja o ofertach częściowych, ofertach wariantowych, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, podwykonawcach
 
16.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67.
16.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16.6.1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego,     zawartą      miedzy     wybranym   przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
 
17. Integralną częścią informacji są następujące załączniki.
 
17.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;
17.2. Formularz ofertowy wraz  z minimalnymi warunkami udziału w postepowaniu– Załącznik Nr 2;
17.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3;
17.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4;
17.5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5.;
17.6.; Program edukacyjno – merytoryczny – Załącznik nr 6.
17.8. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – Załącznik Nr 7.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 14:40:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 15:03:09
Wprowadził informację do BIP: Karima Krupska Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 15:22:02
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 14:19:44
Artykuł był wyświetlony: 766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu