ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: usługi społeczne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Finansowanie: Projekt partnerski Kooperacja - efektywna i skuteczna

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-01-22 14:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-01-11 przez Jakub Piosik

Treść:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego
pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.
Przedmiot zamówienia zostanie zlecony na podstawie art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1205), na podstawie której o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2019 r. – luty 2019 r. Szczegółowe terminy reguluje Opis przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:
1)  Kryterium oceny – cena 100%.
4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena  powinna zawierać:
1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą kryterium dostępu.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;
na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, z opisem: oferta na usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie oraz wskazana stawka na jedną osobę. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Formularz należy czytelnie podpisać i opieczętować.
3) Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (A, B, C, D). Wykonawca może złożyć ofertę (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2019r. do godziny 14.30 w siedzibie zamawiającego,
tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra, lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać:. oferta na usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
1) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy
zwrócona.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agata Dorocka, tel. (68)323 18 87, adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl, Paulina Soydam tel. (68)3231887, adres e-mail: p.soydam@rops.lubuskie.pl
10. Informacje dotyczące zawierania umowy.
1) Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 12:38:49
Wprowadził informację do BIP: Paulina Soydam Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 12:42:10
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Soydam Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 13:34:32
Artykuł był wyświetlony: 259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu